Olvasni való

Gyakran ismételt kérdések

By  | 

Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, V. fejezet 33. § (1) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”
Ugyanezen törvény 38 § (1) bekezdése alapján: „az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.”


Nincs szerződésem Önökkel, miért kell fizetnem?

A települési Önkormányzatok, valamint a szolgáltató közt érvényben lévő közszolgáltatási szerződés értelmében, a települések közigazgatási határain belül a lakossági szilárd hulladékok gyűjtésére, szállítására és kezelésére kijelölt szolgáltató az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ennek értelmében a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között a szerződéses jogviszony, az Önkormányzat és a kijelölt szolgáltató között létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötésével közvetve létrejön.


Nincs szemetem, nincs kukám, miért kell fizetnem?

Az Alkotmánybíróság 436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen van töltve. A ki nem helyezett edények esetében a kötelező rendelkezésre állás miatt a szolgáltató költségei szintén felmerülnek.
„Nem életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő.”


Kötelező a heti egyszeri szállítás?

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.
E rendelkezés szerint kéthetente történő szemétszállításról egy önkormányzat sem határozhat. A heti rendszeres szemétszállítás a biztosítéka az önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítésének, a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. Az emberi egészség, a természeti és az épített környezet védelme, megőrzése a települési hulladék okozta szennyezés csökkentését követeli, ezért az összegyűjtött hulladékot minél előbb el kell szállítani. (436/B/2003. AB határozat)


Hogyan lehet megigényelni a szolgáltatást?

A közszolgáltatás igénybevételének bejelentése írásban (postai úton, vagy e-mailen), illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon történhet.
A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan használójának (tulajdonosának) fel kell keresni a szolgáltatót szerződéskötés végett.

Szerződést kizárólag az ingatlan tulajdonosa, vagy meghatalmazottja köthet, bérlő nevére szerződés nem köthető.

Adás-vétel esetén az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelentetni személyes adatait. A szolgáltatás átírásának ügyében a régi és új tulajdonosnak együtt kötelezettsége eljárni, és az átírással egyidejűleg a tulajdonosváltás napjáig a szolgáltatás ellenértékét ki kell egyenlíteni.


Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást?

A szolgáltatást lemondani kizárólag abban az esetben lehet, ha az ingatlan lakatlanná válik.


Mi szükséges a szerződéskötéshez?

A szerződéskötéshez szükséges a szerződő fél személyazonosító igazolványa, adóazonosító jele és lakcímkártyája, illetve adásvétel esetén az ingatlan adásvételi szerződés bemutatása. Cégek, vállalkozók esetében pontos cégadatok (adószám, cégjegyzékszám, székhely) illetve a hiteles aláíráshoz bélyegző.


Mikor szüneteltethető a szolgáltatás?

Időszakosan szüneteltetés kérhető, ha az ingatlan ideiglenesen lakatlan, azaz nem keletkezik kommunális hulladék. A szüneteltetés tényéről az ingatlan használójának írásban kell tájékoztatnia a szolgáltatót.
További információ és a kérelem a nyomtatvány tárgykörben letölthető.


Mely esetben nem köteles a közszolgáltató elszállítani a hulladékot?

Ha a gyűjtőedénybe olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényekben összetömörödött vagy befagyott, ill. az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, vagy a tároló oly mértékben megrongálódott, hogy emiatt az edényt nem lehet üríteni.
Ha a többlethulladék nem cégjelzéses zsákba került kihelyezésre.
Ha a tárolóban nem kommunális hulladékot helyeztek el, mint pld. földet, törmeléket.
Ha a tároló teteje nem zárható le, a többlethulladékot ott hagyhatja a szállítást végző rakodó kollégánk.


A hulladéktároló edényemet közvetlenül a gyűjtés előtt szeretném kirakni. Megmondható-e 15-20 perces pontossággal, hogy mikor kerül sor a begyűjtésre?

A háztartási hulladék begyűjtését Társaságunk reggeli 6 órakor kezdi meg, így a hulladéktároló edények kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell. Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a hulladéktároló edény kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.


Kik igényelhetnek 60 literes edényzetet?

A helyi Önkormányzatok által igazoltan egy személyes háztartások igényelhetnek 60 literes edényzetet. Be kell szerezni a kisebb edényzetet, melynek meglétét a járat ellenőrizheti.


Hogyan fizetik a hulladékszállítási díjat az üdülő ingatlanosok?

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, V. fejezet 47. § (4) bekezdése alapján: „Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-át kell megállapítani.”


Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékokkal?

Az elkülönített hulladékokat kézi utóválogatást követően cégünk értékesíti.
A szelektíven begyűjtött, további hasznosításra átadott hulladékok aránya még elég alacsony, a számos szennyező, oda nem illő anyag eltávolítása után a lakosságnál keletkező hulladékok kis részét tudjuk értékesíteni és újrahasznosításra tovább adni. Hazánk Európai Uniós vállalása 2020-ra 50%.


Elégethetem a hulladékot?

Nem ajánlatos, hiszen károsítja környezetét és minden elégetett újrahasznosítható hulladék után elveszítjük az értékesítési érbevételt, melyek ily módon nem mérsékli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat.


Hol és hogyan működik a házhoz menő szelektív gyűjtés?

Az ingatlantulajdonosoknak/használóknak erre a célra gyártatott – tájékoztató felirattal ellátott műanyag szelektív hulladékgyűjtő zsákokat biztosítunk, melybe az ingatlanukon keletkező másodnyersanyagokat (papír, műanyag, italos karton, fólia, aludoboz) gyűjtik össze. Külön gyűjtőjárattal gyűjti be cégünk az ingatlanok elé kihelyezett zsákokat, melyeket válogatóműbe szállítunk be, ahol a zsákosan gyűjtött szelektív hulladékok 100%-ban válogatásra kerülnek.


Mi a teendőm, ha késve fizetem a díjat, illetve több negyedéves tartozásom van?

A hulladékszállítási díj befizetésének elmaradása esetén a számlán feltüntetett fizetési határidő lejárta után ügyfeleink 30 napon belül fizetési felszólítást kapnak. A hulladékszállítási díj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, a fizetési felszólítás eredménytelensége esetén, a 45 napon túli hátralékot a Szolgáltató behajtás céljából továbbítja a NAV felé. Az eljárás költségei a hátralékos ügyfeleinket terhelik.